Algemene voorwaarden

Alle producten zijn met liefde en aandacht gemaakt. Het copyright van de ontwerpen blijft te allen tijde in eigendom van Myrte de Zeeuw.

Levertijd

Gewoonlijk worden items binnen 1-4 werkdagen verstuurd na betaling. Voor handgemaakte items en custom orders kan het langer duren. Dit staat vermeld in de tekst of titel van het artikel. Als je een product voor een bepaalde tijd nodig hebt laat het ons weten en we bekijken de mogelijkheden. Normaal gesproken kunnen we geen leverdatum garanderen vanwege vertraging door de postbezorging, maar in de regel komt het na een dag aan, maximaal 1 week binnen Europa en 2-3 weken internationaal. Natuurlijk kunnen we pakketten per express of met koerier versturen. Voor de extra kosten, neem contact met ons op. Alle items worden goed verpakt om schade tijdens de verzending te voorkomen. 

Bestellingen met artikelen die nog niet direct te verzenden zijn

Soms is een artikel een preoder of wordt het op bestelling gemaakt. Dit staat in de tekst aangegeven. De bestelling wordt altijd in 1 keer geleverd dus de artikelen die eventueel wel al op voorraad zijn worden niet al apart afgestuurd. De artikelen op voorraad worden voor je gereserveerd en tegelijk verstuurd als alles klaar is voor verzending. Als je de bestelling in 2 delen wilt ontvangen dan kan dat tegen betaling van extra verzendkosten.

De juiste kleur

Denk eraan dat de kleur van uw beeldscherm anders kan overkomen dan het product in werkelijkheid. Wij doen ons best om de kleuren zo goed mogelijk over te laten komen, maar ieder beeldscherm kan anders zijn. Artikelen die tegenvallen kun je altijd ruilen. Of kom langs op het atelier om het product te bekijken. Neem voor een afspraak contact op met ons.

Retour sturen

Alle artikelen zijn met liefde gemaakt, en retouren zijn zeldzaam. Als je toch niet tevreden bent, dan kun je binnen 30 dagen een mailtje sturen naar info@lovemyrte.com en dan kun je het product retourneren. Beschadigd ontvangen items dienen binnen 7 dagen gemeld te worden. Speciale custom made artikelen zoals jurkjes op maat of items met persoonlijke aanpassingen zoals behang, tegels of bordjes  in afwijkende maten en kleur kunnen niet geruild worden. Sale artikelen kunnen ook niet geruild worden, maar uitzonderingen zijn soms hierop mogelijk. Neem contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan de pagina. Normaal gesproken reageren we binnen een werkdag. Je kunt je bestelling ruilen voor iets anders, of geld retour gestort krijgen. We kunnen je nieuwe bestelling binnen een week afhandelen. Laat ‘t ons weten als je haast hebt.

Als je een bestelling wilt annuleren, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Als de order nog niet verzonden is, zullen we het gehele bedrag retour storten mits het geen gepersonaliseerde of aangepaste producten zijn(zie hierboven). De verzendkosten worden niet vergoed als de bestelling al onderweg is.

De verzendkosten zijn een dienst die wij je in rekening brengen voor het verzorgen van het transport van een artikel van ons atelier naar de jou thuis. Het is niet deel van het product. Afhalen is ook mogelijk op afspraak. Als het artikel succesvol bij je aan is gekomen krijg je die bij een retour dus niet teruggestort. Als je order een bepaald bedrag is, krijg je gratis verzending. Als je een artikel retour wilt sturen en het totaal van het aantal items dat je wilt houden niet hoog genoeg is voor gratis verzending wordt deze alsnog in rekening gebracht en verrekend met het retour gestuurde item. Zo kan het gebeuren dat je niet de volledige waarde van het artikel retour gestort krijgt.

Als het product beschadigd bij ontvangst, laat het ons meteen weten en stuur ons een foto binnen 8 dagen. We kunnen je een vervangend product sturen of je geld retour storten. Soms kunnen we vragen of je het product retour wilt sturen zodat wij het kunnen repareren. Wij vergoeden dan de verzendkosten.

Als je een product retour stuurt, zorg er dan voor dat je het artikel zeer zorgvuldig verpakt zodat het in dezelfde staat weer retour komt. Artikelen die niet netjes of beschadigd retour komen(met plastic bescherming tegen spatwater en stevige doos of envelop) worden niet retour geaccepteerd. We behouden het recht te weigeren een nieuw product te versturen, en je de waarde van het product retour te storten, nadat we de retour hebben ontvangen.

Jouw gegevens

Je adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor het verwerken van de bestelling. Alleen als je er uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven ontvang je mails van ons die geen betrekking hebben op je order.  Wij verkopen je e-mailadres nooit door. Verder kunnen we niet zien wat jij persoonlijk doet op de site. We zorgen dat alle transacties veilig lopen via een SSL certificaat. Hoe wij met je gegevens omgaan kun je uitgebreid lezen in onze Privacy Policy https://lovemyrte.com/nl/privacy-beleid/.

Verdere voorwaarden & de kleine lettertjes

Al is het nog niet nodig geweest, deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld om problemen te voorkomen voor de koper en verkoper.

Identiteit verkoper, MYRTE te Eindhoven, Torenallee 32, 5617 BD, telefoonnummer 06 41276557

KvK-nummer: 17185683

De identiteit van de koper is vastgelegd tijdens de overeenkomst. Indien deze informatie opzettelijk onjuist is, vervallen de rechten voor de koper.

U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent om gebruik te maken van de webshop. Wij behouden het recht om aangifte te doen bij de politie indien u onjuiste gegevens verstrekt.

Uw gegevens worden bewaard ten bate van de uitvoer van de overeenkomst en zullen nimmer doorverkocht worden en met de grootsmogelijke zorg worden behandeld. Uw e-mail adres kan eventueel worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn. Uw e-mail adres kunt u op eenvoudige wijze uit dit bestand verwijderen.

Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u te allen tijde uit het bestand verwijderd worden. Zie ook onze Privacy Policy voor meer informatie hierover. 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en koper of andere ondernemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk elektronisch worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane overeenkomsten.
 5. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De ondernemer zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 6. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door de ondernemer aangepast worden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • ·de prijs inclusief belastingen;
 • ·de kosten van aflevering;
 • ·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • ·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; Zie ook het artikel m.b.t. het herroepingsrecht.
 • ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De ondernemer is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of meesturen, dan wel refereren naar de plaats waar deze informatie te vinden is, of op verzoek verstrekken van;
 4. het postadres van de vestiging van de ondernemer waar de koper met klachten terecht kan;
 5. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; Zie artikel 10 en 10a.
 6. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 7. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 8. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 6. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van betalen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte en/of uw locatie.
 7. Aanbiedingsprijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Tenzij nadrukkelijk een ander adres wordt vermeld.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. In de regel worden producten binnen 5 dagen verstuurd. Bij uitverkochte artikelen en zogenaamde preorders kan dit langer duren.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. In dit geval zijn de kosten van retourzending voor rekening van de ondernemer. Indien tevoren overeen is gekomen een vervangend artikel te sturen zijn de kosten van retourzending voor de koper.
 6. De koper kan in de overeenkomst een deadline aangeven. Als de ondernemer hier niet aan kan voldoen zal de koper hierover binnen 5 dagen bericht ontvangen zodat de koper de overeenkomst kosteloos kan ontbinden.
 7. Hoewel de wettelijke maximale leverdatum 30 werkdagen is, zal de ondernemer er vanuit gaan dat het de wens van de koper is het product snel te ontvangen en deze op de hoogte te stellen van vertragingen.
 8. Als ten gevolge van de overeenkomst de producten aan de koper ter beschikking worden gesteld, bent u verplicht deze af te nemen. Vanaf dat moment vallen de producten onder uw verantwoordelijkheid.
 9. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Voorbeelden daarvan zijn betalingsstoringen, internetstoringen, stroomstoringen, het uitblijven prestaties van derden zoals toeleveranciers.

Artikel 9 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan bij aangaan van de overeenkomst of indien overeengekomen binnen veertien dagen na bezorging van het product of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van diensten aan koperen mag een vooruitbetaling van 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Kosten die voortkomen uit door de koper verkeerd verstrekte gegevens komen voor rekening van de koper. Zoals bijvoorbeeld het opnieuw versturen van een product door een verkeerd opgegeven adres.
 6. U kunt betalen via een overschrijving, Paypal of iDeal. Betalingen via iDeal worden uitgevoerd door Mollie B.V.
 7. U kunt ook gebruik maken van een cadeaubon die tevoren is gekocht. Deze is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een derde partij zonder akkoord van de ondernemer. De overige voorwaarden van de cadeaubon zijn terug te lezen op de cadeaubon en worden in de omschrijving van het product op de website vermeld. Kortingscodes die via e-mail ter promotie zijn verspreid kunnen slechts eenmalig door een en dezelfde koper gebruikt worden.

Artikel 10 – Klachten, retouren en herroepingsrecht.

 1. Bij levering van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het ontvangen van het product.
 2. Als het product nog niet verstuurd is, krijgt de koper het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten retour. Als het product verstuurd is krijgt de koper het aankoopbedrag exclusief verzendkosten retour, mits het product in goede orde retour naar de ondernemer komt. Voor bepalingen van goede orde zie lid 9 en 11.
 3. Klachten over een product moeten binnen zeven dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. De maximale vergoeding volgend op een klacht over een product is nooit meer dan de nieuwwaarde van het gekochte product exclusief de verzendkosten, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de koper, dan is de ondernemer in het geheel niet aansprakelijk.
 6. Indien een klacht ongegrond wordt verklaard kunnen de goederen mits in goede staat geretourneerd worden met teruggaaf van de nieuwwaarde van het gekochte product exclusief de verzendkosten.
 7. Indien een klacht gegrond wordt verklaard kunnen de goederen mits in goede staat geretourneerd worden. De ondernemer zal de koper de optie bieden het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten retour te ontvangen of, indien mogelijk een alternatief product aanbieden dat kosteloos verstuurd wordt.
 8. Indien een product niet in goede staat geretourneerd wordt vervallen deze bepalingen.
 9. Indien blijkt dat een product door partijen anders dan de ondernemer is beschadigd of veranderd vervallen deze bepalingen.
 10. De kosten voor het retourzenden naar de ondernemer zijn in de regel voor de koper.
 11. Tijdens de gestelde termijn van zeven dagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voor kussenhoezen betekent dit bijvoorbeeld in een plastic zak en een stevige envelop. Het artikel moet in dezelfde staat retour ontvangen worden door de ondernemer als dat in eerste instantie door de koper ontvangen werd.
 12. Bij schade veroorzaakt door het transport van het artikel van de ondernemer naar de koper dient de koper een foto van de schade binnen 3 dagen naar de ondernemer te sturen.
 13. De ondernemer sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid haar webshop te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op haar webshop onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van de ondernemer, waaronder de webshop, door een derde.

Artikel 10a – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Herroeping is niet mogelijk voor producten: a)die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; b)die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; (bijvoorbeeld een digitaal product zoals een borduurpatroon) d)die snel kunnen bederven of verouderen; e)waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f)die niet meer aan een andere koper verkocht kunnen worden. e)die in de aanbieding, of met uitverkoopkorting verkocht zijn.
 2. Herroeping is niet mogelijk voor diensten. Zoals bijvoorbeeld opdrachten waarbij een uurtarief wordt gerekend of het organiseren van het laten drukken van geboortekaartjes of het ontwerpen voor exclusieve opdrachten. Bij deze diensten mag de ondernemer een uurtarief hanteren dat niet binnen het herroepingsrecht valt. Tijdens de uitvoer van diensten zal de ondernemer regelmatig contact onderhouden met de koper over beslissingen en de status van een opdracht zodat de koper steeds de gelegenheid heeft de opdracht te stoppen of aanpassingen te verlangen als deze niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Indien een aanpassing een meerprijs tot gevolg heeft zal de ondernemer dit zo mogelijk voor de uitvoer ervan melden zodat de koper wederom kan beslissen de opdracht te stoppen of aan te passen.
Scroll naar boven